GPU显卡服务器租用
显卡服务器,超频I9 steam游戏服务器,无视CC,GPU独立物理机-支持安卓游戏模拟器夜神、雷电,制图等。
立即咨询
性价比服务器 BGP服务器 高防服务器 大宽带服务器 移动服务器 显卡服务器 站群服务器 全国服务器 企业级服务器

GPU显卡服务器租用

CPU 内存 硬盘 IP数 防御 带宽 线路 价格 购买
I9-9900K 16核 32G 256G SSD 1 50G防御 50M 单/BGP 800 咨询 购买
I9-13代/14代(水冷) 64G 1T SSDM.2 1 150G防御 100M 高防BGP 1300 咨询 购买
E-2246G 3.6Hz 32G 500G SSD 1 RTX2060 8G显卡 100M 单/BGP 1500 咨询 购买
I9 3.6Hz 32G 500G SSD 1 RTX3060-12G显卡 100M 单/BGP 2000 咨询 购买
E5-2698v4*2 80核 64G 1T SSD 1IP RTX3060 12G显卡 100M 单/BGP 2800 咨询 购买
咨询 购买
2核 4G 100G SSD 共享IP 1050TI显卡 50M 显卡云 100 咨询 购买
4核 8G 100G SSD 共享IP 1050TI显卡 50M 显卡云 350 咨询 购买
8核 8G 100G SSD 共享IP 3060 12G显卡 50M 显卡云 600 咨询 购买
16核 16G 100G SSD 共享IP 3060 12G 50M 显卡云 800 咨询 购买
咨询 购买
E5-2650V2*2 32核 64G 1T SSD 1IP T600 4G显卡 50M 秦皇岛 700 咨询 购买
E5-2670V3*2 48核 64G 500G SSD 1IP T600 4G显卡 50M 十堰 900 咨询 购买
E5-2630*2 32核 32G 250G SSD 1IP 1050TI 4G显卡 30M 福建 1200 咨询 购买
咨询 购买
8-48核 16-64G 480G SSD 共享IP 2-4G显卡 50M 厦门电信 500起 咨询 购买
8-48核 16-64G 480G SSD 共享IP 2-4G显卡 50M 江西电信 500起 咨询 购买
E5-2696 V2*2 32核 64G 480G SSD 1IP 1050TI 4G 共享千M 江苏电信 800 咨询 购买
E5-2680 V4*2 32核 64G 480G SSD 1IP 1050TI 4G 共享千M 江苏电信 1100 咨询 购买
咨询 购买
Platinum 8369 4核 8G 40G SSD 1IP NVIDIAA10-2G显存 5M GPU混合云 1200 咨询 购买
Platinum 8369 8核 16G 40G SSD 1IP NVIDIAA10-4G显存 5M GPU混合云 2000 咨询 购买
Xeon Sliver 4110 4核 20G 40G SSD 1IP NVIDIA P4-8G显卡 5M GPU混合云 3000 咨询 购买
Ampere Altra Max 16核 64G 40G SSD 1IP NVIDIA GA107-16G显卡 5M GPU混合云 3000 咨询 购买
Xeon E5-2682v4 4核 30G 440G SSD 1IP NVIDIA P100-16G显卡 5M GPU混合云 4800 咨询 购买
Xeon Gold 6271C 16核 64G 40G SSD 1IP NVIDIA T4-16G显卡 5M GPU混合云 5100 咨询 购买
Xeon Platinum 8163 8核 32G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G显卡 5M GPU混合云 6000 咨询 购买
Xeon Skylake 6133 8核 40G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G显卡 5M GPU混合云 7000 咨询 购买
Xeon Platinum 8163 4核 16G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G显卡 5M GPU混合云 7000 咨询 购买
Xeon Platinum 8163 4核 16G 40G SSD 1IP Xilinx VU9p-64G显卡 5M GPU混合云 4500 咨询 购买
Xeon Platinum 6133 18核 80G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G*2显卡 5M GPU混合云 14000 咨询 购买
Xeon Platinum 8163 32核 128G 40G SSD 1IP Xilinx VU9p-64G*2显卡 5M GPU混合云 13500 咨询 购买
Xeon Platinum 6133 36核 160G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G*4显卡 5M GPU混合云 28000 咨询 购买
Xeon Platinum 8163 64核 256G 40G SSD 1IP Xilinx VU9p-64G*4显卡 5M GPU混合云 27000 咨询 购买
Xeon Platinum 6133 72核 320G 40G SSD 1IP NVIDIA V100-32G*8显卡 5M GPU混合云 55000 咨询 购买
Xeon Platinum 8369B 128核 1000G 40G SSD 1IP NVIDIA A100-80G*8显卡 5M GPU混合云 173000 咨询 购买
咨询 购买
i3 4核 8G 500G/240Gssd 1 G710 10McN2 香港 800 咨询 购买
E3 8核 16G 500G/240Gssd 1 G710 10McN2 香港 900 咨询 购买
E5-2690*2 32核 32G 1TSSD 1 GT750 (4GD5) 10McN2 香港 1400 咨询 购买
E5-2660 16核 32G 1T/240GSSD 3 GTX740 4G 10McN2 香港 1500 咨询 购买
E5-2680*2 32核 32G 1TSSD 1 GT1050TI(4GD5) 10McN2 香港 1700 咨询 购买
E5-2660*2 32核 32G 1T/240GSSD 3 GTX740 4G 10McN2 香港 1900 咨询 购买
咨询 购买
E5-2450*2 32核 32G 250GSSD 1 GT 710 2G显卡 10M 韩国SK 1200 咨询 购买
E5-2620*2 32核 32G 250GSSD 1 GT 710 2G显卡 10M 韩国SK 1400 咨询 购买
E5-2620*2 32核 32G 250GSSD 1 GT 1030 2G显卡 10M 韩国SK 1800 咨询 购买
E5 8核 32G 250GSSD 1 NVIDIA K80 24G 10M 韩国KTH 2500 咨询 购买
E5-2680 V4*2 56核 64G 1T M.2 1 NVIDIA P40 24G显卡 10M 韩国KT 3000 咨询 购买
咨询 购买
6核 8G 120G 1 GTX730 2G 100M国际 美国显卡云 300 咨询 购买
12核 16G 200G 1 P600 2G 100M国际 美国显卡云 400 咨询 购买
24核 32G 320G 1 A4000 16G 100M国际 美国显卡云 1800 咨询 购买
1核 3G 40G 1 A40-1G G口2T流量 多国显卡云 300 咨询 购买
2核 10G 180G 1 A40-4G G口4T流量 多国显卡云 1000 咨询 购买
2核 4G 50G 1 A16-1G G口1T流量 多国显卡云 200 咨询 购买
2核 8G 50G 1 A16-2G G口1T流量 多国显卡云 400 咨询 购买
1核 6G 70G 1 A100-4G G口1T流量 多国显卡云 900 咨询 购买
咨询 购买
E5-2620*1 16核 32G 1T SSD 1 GTX750 30MCN2/100M大陆优化 美国 1300 咨询 购买
E5-2690v2*2 32核 32G 1T SSD 1 GTX1050 30MCN2/100M大陆优化 美国 1300 咨询 购买
E5-2620*2 32核 32G 1T SSD 1 GTX750 30MCN2/100M大陆优化 美国 1400 咨询 购买
E5-2680V2*2 32核 32G 2T sata 1 GTX1050 30MCN2/100M大陆优化 美国 1500 咨询 购买
E5-2680*2 32核 32G 1T SSD 1 GTX1080 30MCN2/100M大陆优化 美国 3000 咨询 购买
咨询 购买
X3440*2 8核 16G 120G+960GSSD 1 GT710 1G显存 100M国际 美国 500 咨询 购买
E3 8核 16G 120G+960GSSD 1 GT730 2G显存 100M国际 美国 600 咨询 购买
E5-2643 8核 32G 120G+960GSSD 1 P600 2G显存 100M国际 美国 700 咨询 购买
E5-2670*2 32核 32G 120G+960GSSD 1 P620/P1000 2G显 100M国际 美国 800 咨询 购买
E5-2690*2 32核 64G 120G+960GSSD 1 GT1650/T1000 4G 100M国际 美国 1200 咨询 购买
E5-2670 16核 64G 120G+900GSSD 1 K40 12G 100M国际 美国 1400 咨询 购买
E5-2689 16核 128G 120G+900GSSD 1 K80 24G/2060 6G 100M国际 美国 2000 咨询 购买
E5-2697V2*2 48核 128G 120G+2TSSD 1 3060ti 8G 100M国际 美国 3000 咨询 购买
E5-2697V2*2 48核 128G 120G+2TSSD 1 A4000 16G 100M国际 美国 3500 咨询 购买
E5-2697V2*2 48核 128G 120G+2TSSD 1 A5000 24G 100M国际 美国 4000 咨询 购买
E5-2697V4*2 72核 256G 2TM.2+2TSD 1 V100 16G显存 100M国际 美国 5000 咨询 购买
E5-2697V4*2 72核 256G 2TM.2+2TSD 1 A40 48G显存 100M国际 美国 5500 咨询 购买
E5-2697V4*2 72核 256G 2TM.2+2TSD 1 RTX4090 24G显存 100M国际 美国 6000 咨询 购买
E5-2697V4*2 72核 256G 2TM.2+2TSD 1 A6000 48G显存 100M国际 美国 6500 咨询 购买
- - - - - 200M国际 美国 +100 咨询 购买
- - - - - 1G国际 美国 +200 咨询 购买
咨询 购买
E5*2 32核 32G 240GSSD 1 GT710 2G显存 10M KXFY 1700 咨询 购买
 • i9服务器
  CPU:I9-9900K 16核
  内存:32G
  硬盘:256G SSD
  IP数:1
  防御:50G防御
  带宽:50M
  线路:单/BGP
  800 元/月
 • i9服务器
  CPU:I9-13代/14代(水冷)
  内存:64G
  硬盘:1T SSDM.2
  IP数:1
  防御:150G防御
  带宽:100M
  线路:高防BGP
  1300 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E-2246G 3.6Hz
  内存:32G
  硬盘:500G SSD
  IP数:1
  防御:RTX2060 8G显卡
  带宽:100M
  线路:单/BGP
  1500 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:I9 3.6Hz
  内存:32G
  硬盘:500G SSD
  IP数:1
  防御:RTX3060-12G显卡
  带宽:100M
  线路:单/BGP
  2000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2698v4*2 80核
  内存:64G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1IP
  防御:RTX3060 12G显卡
  带宽:100M
  线路:单/BGP
  2800 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 显卡云z
  CPU:2核
  内存:4G
  硬盘:100G SSD
  IP数:共享IP
  防御:1050TI显卡
  带宽:50M
  线路:显卡云
  100 元/月
 • 显卡云z
  CPU:4核
  内存:8G
  硬盘:100G SSD
  IP数:共享IP
  防御:1050TI显卡
  带宽:50M
  线路:显卡云
  350 元/月
 • 显卡云
  CPU:8核
  内存:8G
  硬盘:100G SSD
  IP数:共享IP
  防御:3060 12G显卡
  带宽:50M
  线路:显卡云
  600 元/月
 • 显卡云
  CPU:16核
  内存:16G
  硬盘:100G SSD
  IP数:共享IP
  防御:3060 12G
  带宽:50M
  线路:显卡云
  800 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2650V2*2 32核
  内存:64G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1IP
  防御:T600 4G显卡
  带宽:50M
  线路:秦皇岛
  700 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2670V3*2 48核
  内存:64G
  硬盘:500G SSD
  IP数:1IP
  防御:T600 4G显卡
  带宽:50M
  线路:十堰
  900 元/月
 • 厦门移动/泉州显卡z
  CPU:E5-2630*2 32核
  内存:32G
  硬盘:250G SSD
  IP数:1IP
  防御:1050TI 4G显卡
  带宽:30M
  线路:福建
  1200 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 显卡服务器z
  CPU:8-48核
  内存:16-64G
  硬盘:480G SSD
  IP数:共享IP
  防御:2-4G显卡
  带宽:50M
  线路:厦门电信
  500起 元/月
 • 显卡服务器z
  CPU:8-48核
  内存:16-64G
  硬盘:480G SSD
  IP数:共享IP
  防御:2-4G显卡
  带宽:50M
  线路:江西电信
  500起 元/月
 • 江苏连云港显卡z
  CPU:E5-2696 V2*2 32核
  内存:64G
  硬盘:480G SSD
  IP数:1IP
  防御:1050TI 4G
  带宽:共享千M
  线路:江苏电信
  800 元/月
 • 江苏连云港显卡z
  CPU:E5-2680 V4*2 32核
  内存:64G
  硬盘:480G SSD
  IP数:1IP
  防御:1050TI 4G
  带宽:共享千M
  线路:江苏电信
  1100 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • GPU混合云
  CPU:Platinum 8369 4核
  内存:8G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIAA10-2G显存
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  1200 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Platinum 8369 8核
  内存:16G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIAA10-4G显存
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  2000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Sliver 4110 4核
  内存:20G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA P4-8G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  3000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Ampere Altra Max 16核
  内存:64G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA GA107-16G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  3000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon E5-2682v4 4核
  内存:30G
  硬盘:440G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA P100-16G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  4800 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Gold 6271C 16核
  内存:64G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA T4-16G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  5100 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8163 8核
  内存:32G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  6000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Skylake 6133 8核
  内存:40G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  7000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8163 4核
  内存:16G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  7000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8163 4核
  内存:16G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:Xilinx VU9p-64G显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  4500 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 6133 18核
  内存:80G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G*2显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  14000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8163 32核
  内存:128G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:Xilinx VU9p-64G*2显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  13500 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 6133 36核
  内存:160G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G*4显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  28000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8163 64核
  内存:256G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:Xilinx VU9p-64G*4显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  27000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 6133 72核
  内存:320G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA V100-32G*8显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  55000 元/月
 • GPU混合云
  CPU:Xeon Platinum 8369B 128核
  内存:1000G
  硬盘:40G SSD
  IP数:1IP
  防御:NVIDIA A100-80G*8显卡
  带宽:5M
  线路:GPU混合云
  173000 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 香港显卡服务器
  CPU:i3 4核
  内存:8G
  硬盘:500G/240Gssd
  IP数:1
  防御:G710
  带宽:10McN2
  线路:香港
  800 元/月
 • 香港显卡服务器
  CPU:E3 8核
  内存:16G
  硬盘:500G/240Gssd
  IP数:1
  防御:G710
  带宽:10McN2
  线路:香港
  900 元/月
 • 香港显卡服务器Di
  CPU:E5-2690*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1TSSD
  IP数:1
  防御:GT750 (4GD5)
  带宽:10McN2
  线路:香港
  1400 元/月
 • 香港显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2660 16核
  内存:32G
  硬盘:1T/240GSSD
  IP数:3
  防御:GTX740 4G
  带宽:10McN2
  线路:香港
  1500 元/月
 • 香港显卡服务器Di
  CPU:E5-2680*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1TSSD
  IP数:1
  防御:GT1050TI(4GD5)
  带宽:10McN2
  线路:香港
  1700 元/月
 • 香港显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2660*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1T/240GSSD
  IP数:3
  防御:GTX740 4G
  带宽:10McN2
  线路:香港
  1900 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 韩国Z
  CPU:E5-2450*2 32核
  内存:32G
  硬盘:250GSSD
  IP数:1
  防御:GT 710 2G显卡
  带宽:10M
  线路:韩国SK
  1200 元/月
 • 韩国Z
  CPU:E5-2620*2 32核
  内存:32G
  硬盘:250GSSD
  IP数:1
  防御:GT 710 2G显卡
  带宽:10M
  线路:韩国SK
  1400 元/月
 • 韩国Z
  CPU:E5-2620*2 32核
  内存:32G
  硬盘:250GSSD
  IP数:1
  防御:GT 1030 2G显卡
  带宽:10M
  线路:韩国SK
  1800 元/月
 • 韩国
  CPU:E5 8核
  内存:32G
  硬盘:250GSSD
  IP数:1
  防御: NVIDIA K80 24G
  带宽:10M
  线路:韩国KTH
  2500 元/月
 • 韩国M
  CPU:E5-2680 V4*2 56核
  内存:64G
  硬盘:1T M.2
  IP数:1
  防御:NVIDIA P40 24G显卡
  带宽:10M
  线路:韩国KT
  3000 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 美国显卡云
  CPU:6核
  内存:8G
  硬盘:120G
  IP数:1
  防御:GTX730 2G
  带宽:100M国际
  线路:美国显卡云
  300 元/月
 • 美国显卡云
  CPU:12核
  内存:16G
  硬盘:200G
  IP数:1
  防御:P600 2G
  带宽:100M国际
  线路:美国显卡云
  400 元/月
 • 美国显卡云
  CPU:24核
  内存:32G
  硬盘:320G
  IP数:1
  防御:A4000 16G
  带宽:100M国际
  线路:美国显卡云
  1800 元/月
 • 多国显卡云Z
  CPU:1核
  内存:3G
  硬盘:40G
  IP数:1
  防御:A40-1G
  带宽:G口2T流量
  线路:多国显卡云
  300 元/月
 • 多国显卡云Z
  CPU:2核
  内存:10G
  硬盘:180G
  IP数:1
  防御:A40-4G
  带宽:G口4T流量
  线路:多国显卡云
  1000 元/月
 • 多国显卡云Z
  CPU:2核
  内存:4G
  硬盘:50G
  IP数:1
  防御:A16-1G
  带宽:G口1T流量
  线路:多国显卡云
  200 元/月
 • 多国显卡云Z
  CPU:2核
  内存:8G
  硬盘:50G
  IP数:1
  防御:A16-2G
  带宽:G口1T流量
  线路:多国显卡云
  400 元/月
 • 多国显卡云Z
  CPU:1核
  内存:6G
  硬盘:70G
  IP数:1
  防御:A100-4G
  带宽:G口1T流量
  线路:多国显卡云
  900 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 美国显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2620*1 16核
  内存:32G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1
  防御:GTX750
  带宽:30MCN2/100M大陆优化
  线路:美国
  1300 元/月
 • 美国显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2690v2*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1
  防御:GTX1050
  带宽:30MCN2/100M大陆优化
  线路:美国
  1300 元/月
 • 美国显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2620*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1
  防御:GTX750
  带宽:30MCN2/100M大陆优化
  线路:美国
  1400 元/月
 • 美国显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2680V2*2 32核
  内存:32G
  硬盘:2T sata
  IP数:1
  防御:GTX1050
  带宽:30MCN2/100M大陆优化
  线路:美国
  1500 元/月
 • 美国显卡服务器Di Z
  CPU:E5-2680*2 32核
  内存:32G
  硬盘:1T SSD
  IP数:1
  防御:GTX1080
  带宽:30MCN2/100M大陆优化
  线路:美国
  3000 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 美国显卡服务器
  CPU:X3440*2 8核
  内存:16G
  硬盘:120G+960GSSD
  IP数:1
  防御:GT710 1G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  500 元/月
 • 美国显卡服务器
  CPU:E3 8核
  内存:16G
  硬盘:120G+960GSSD
  IP数:1
  防御:GT730 2G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  600 元/月
 • 美国显卡服务器
  CPU:E5-2643 8核
  内存:32G
  硬盘:120G+960GSSD
  IP数:1
  防御:P600 2G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  700 元/月
 • 美国显卡服务器
  CPU:E5-2670*2 32核
  内存:32G
  硬盘:120G+960GSSD
  IP数:1
  防御:P620/P1000 2G显
  带宽:100M国际
  线路:美国
  800 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2690*2 32核
  内存:64G
  硬盘:120G+960GSSD
  IP数:1
  防御:GT1650/T1000 4G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  1200 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2670 16核
  内存:64G
  硬盘:120G+900GSSD
  IP数:1
  防御:K40 12G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  1400 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2689 16核
  内存:128G
  硬盘:120G+900GSSD
  IP数:1
  防御:K80 24G/2060 6G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  2000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V2*2 48核
  内存:128G
  硬盘:120G+2TSSD
  IP数:1
  防御:3060ti 8G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  3000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V2*2 48核
  内存:128G
  硬盘:120G+2TSSD
  IP数:1
  防御:A4000 16G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  3500 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V2*2 48核
  内存:128G
  硬盘:120G+2TSSD
  IP数:1
  防御:A5000 24G
  带宽:100M国际
  线路:美国
  4000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V4*2 72核
  内存:256G
  硬盘:2TM.2+2TSD
  IP数:1
  防御:V100 16G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  5000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V4*2 72核
  内存:256G
  硬盘:2TM.2+2TSD
  IP数:1
  防御:A40 48G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  5500 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V4*2 72核
  内存:256G
  硬盘:2TM.2+2TSD
  IP数:1
  防御:RTX4090 24G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  6000 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:E5-2697V4*2 72核
  内存:256G
  硬盘:2TM.2+2TSD
  IP数:1
  防御:A6000 48G显存
  带宽:100M国际
  线路:美国
  6500 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:-
  内存:-
  硬盘:-
  IP数:-
  防御:-
  带宽:200M国际
  线路:美国
  +100 元/月
 • 显卡服务器
  CPU:-
  内存:-
  硬盘:-
  IP数:-
  防御:-
  带宽:1G国际
  线路:美国
  +200 元/月
 • CPU:
  内存:
  硬盘:
  IP数:
  防御:
  带宽:
  线路:
  元/月
 • 韩新菲印显卡
  CPU:E5*2 32核
  内存:32G
  硬盘:240GSSD
  IP数:1
  防御:GT710 2G显存
  带宽:10M
  线路:KXFY
  1700 元/月
产品优势
拥有强大的带宽出口和多线接入,网络资源稳定,用户访问体验极好,极适合企业数据应用 ,网站,H5,游戏或者布点等应用。
现在注册,开启您的互联网高速稳定之旅!立即注册